Getuigenissen

Isabelle Karlshausen

Als inspectrice analyseer ik dagelijks, en wat betreft alle aspecten (juridisch, budgettair, opportuniteit), zowel voorstellen van overheidsopdrachten als ontwerpen van Koninklijke besluiten en ontwerpen van beslissingen inzake personeelszaken. Hierover formuleer ik dan een advies aan degene die de beslissing neemt. De ingediende ontwerpen of voorstellen hebben doorgaans allemaal een budgettaire weerslag.

Wat is de inhoud van uw functie ?

Als inspectrice analyseer ik dagelijks, en wat betreft alle aspecten (juridisch, budgettair, opportuniteit), zowel voorstellen van overheidsopdrachten als ontwerpen van Koninklijke besluiten en ontwerpen van beslissingen inzake personeelszaken. Hierover formuleer ik dan een advies aan degene die de beslissing neemt. De ingediende ontwerpen of voorstellen hebben doorgaans allemaal een budgettaire weerslag. In informele contacten gebeurt het ook vaak dat ik de administratie advies geef over specifieke vragen. Ik ben bovendien de budgettaire en financiële raadgever van de Minister waarbij ik ben geaccrediteerd.

Wat deed u voor u inspectrice werd bij het korps?

Ik heb gewerkt op de dienst Regulatory & Public Affairs van de Post, waar ik in het bijzonder het belangrijke dossier in verband met de liberalisering van de postsector heb opgevolgd.

Wat heeft u er toe aangezet om bij het korps te solliciteren?

Uit interesse voor de overheidssector! Door het interfederaal karakter van het korps, de verscheidenheid van mogelijke accreditaties (alle overheidsbevoegdheden) en de uitgebreidheid van ons actieterrein inzake adviesverlening en controle is de functie van inspectrice ideaal om kennis te maken met alle aspecten van de overheidssector en de uitvoerende macht in het algemeen.

Welke competenties zijn nodig voor deze functie?

Een inspectrice schrijft en ondertekent haar nota’s zelf, zij draagt er dan ook alleen de verantwoordelijkheid voor. Een dergelijke regeling vereist dat je zeer autonoom kan werken en goed bestand bent tegen stress. Zoals voor elke controlefunctie is zorgvuldigheid zeer belangrijk (er bestaat niet zoiets als een controle die maar half uitgevoerd is!) evenals het vermogen om de risico’s goed in te schatten, dit om de juiste prioriteiten te stellen.

Ik denk dat een inspecteur ook steeds de zaken met een open geest moet benaderen, zonder vooringenomen te zijn, dit om in staat te zijn de (soms vernieuwende) voorstellen die worden voorgelegd te begrijpen en op een nuttige wijze te kunnen analyseren. Een grote intellectuele nieuwsgierigheid is tenslotte essentieel. Dit gelet op het feit dat, doorheen zijn of haar carrière, een inspecteur geconfronteerd kan worden met alle mogelijke aspecten van de overheidssector en de uitvoerende macht.

Gérard Quinet

Ik ben verantwoordelijk voor een team van 13 personen. Dat team voert audits uit voor bepaalde Europese fondsen (EFRO, ESF, AMIF, FEM). Die audits strekken ertoe een zekerheid te geven aan de Europese Commissie wat betreft de goede werking van de beheers- en controlesystemen en de regelmatigheid van de uitgaven.

Wat is de inhoud van uw functie ?

Mijn functie bestaat uit twee onderdelen.

In de eerste plaats voer ik de traditionele opdrachten uit van een inspecteur van financiën. Enerzijds bestaan die opdrachten uit het controleren en adviseren van bepaalde voorstellen, waarna er een beslissing wordt genomen op het niveau van de regering, een minister of een ambtenaar (bij delegatie). Dat kunnen voorontwerpen van decreet zijn, ontwerpen van regerings- en ministerieel besluit, omzendbrieven, voorstellen omtrent de toekenning van een overheidswaarborg door het Gewest, voorstellen in het kader van de opmaak van de begroting of overheidsopdrachten of subsidies.

Anderzijds, ben ik ook budgettaire en financiële raadgever van de Minister waarbij ik ben geaccrediteerd. In dit verband kan ik de minister aanbevelingen doen die verband houden met het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van de ingezette middelen, het verbeteren van de werking van de diensten of het realiseren van inkomsten of besparingen. 

Ik ben bovendien verantwoordelijk voor een team van 13 personen. Dat team voert audits uit voor bepaalde Europese fondsen (EFRO, ESF, AMIF, FEM). Die audits strekken ertoe een zekerheid te geven aan de Europese Commissie wat betreft de goede werking van de beheers- en controlesystemen en de regelmatigheid van de uitgaven.

U werkt in de vestiging in Namen, verricht u ook controles ter plaatse?

Ja, vooral in het kader van mijn auditopdrachten. Daarbij verplaats ik me soms naar de Europese Commissie, naar diverse administratieve diensten, of naar organisaties die genieten van Europese subsidies, zowel in de privé- als in de overheidssector.

Wat deed u voor u inspecteur werd?

Eerst heb ik lesgegeven, wiskunde en wetenschappen. Vervolgens heb ik bij de overheid gewerkt (FOD Financiën en Service Public de Wallonie) waarvan een periode op een ministerieel kabinet (van een gewestelijke minister van begroting). 

Wat heeft u er toe aangezet om bij het korps te solliciteren?

In mijn vorige functies heb ik het werk van een inspecteur van financiën van nabij kunnen volgen, dat gaf me de indruk zeer afwisselend te zijn en intellectueel zeer verrijkend. Ik heb vooral ook begrepen dat het een belangrijk onderdeel is van het beslissingsproces van bepaalde overheidsdiensten.

Welke competenties zijn nodig voor deze functie?

Als ik een inventaris zou maken van de benodigde competenties dan je zou je daarin vinden, in willekeurige volgorde : grondigheid, onafhankelijkheid, een open geest hebben, uw tijdgebruik en werklast goed kunnen beheren, autonoom kunnen werken, goede analyse- en synthesevaardigheden, beknopte en heldere teksten kunnen schrijven, goede mondelinge communicatie, discretie, weerbaar zijn tegen stress, leergierig zijn en een grote intellectuele nieuwsgierigheid bezitten.

Dit gezegd zijnde, rekening houdend met de vereisten van de functie, je moet vooral gepassioneerd zijn door de behandelde materie en permanent aandacht hebben voor de goede werking van de overheid.

(www.selor.be)