Wat is “administratieve en begrotingscontrole”?

De belangrijkste taak van de Inspectie van Financiën bestaat in de zgn. administratieve en begrotingscontrole. De administratieve en begrotingscontrole is een geheel van regels en procedures dat de Regering aan zichzelf en aan ieder van haar leden oplegt voor de voorbereiding, uitvoering en bijsturing van de begroting. Deze regels en procedures verschillen dan ook voor de verschillende overheden (Federale overheid, Vlaamse Gewest, enz.).

Deze regels bepalen doorgaans de bevoegdheden van alle betrokken actoren in verband met de uitvoering van de begroting (bevoegdheden regering, minister van begroting en ambtenarenzaken enz.) en bepaalde controlemodaliteiten.

Dutch