Organisatie van de Inspectie van Financiën

De Inspectie van Financiën is een interfederaal korps. Dat wil zeggen dat zij actief is en bevoegd is voor zowel de federale overheid als de gewesten en de gemeenschappen. De Inspectie van Financiën is niet actief bij de lokale overheden.

De beheersbeslissingen voor de Inspectie van Financiën worden genomen door het interministerieel Comité van de Inspectie van Financiën. Dit Comité bestaat uit alle ministers van de verschillende regeringen die bevoegd zijn voor begroting, en wordt voorgezeten door de federale minister van begroting. Het comité vergadert al naargelang de behoeften, enkele keren per jaar.

De dagelijkse leiding van het korps berust bij de korpschef, die telkens voor vijf jaar wordt aangesteld. Dit is momenteel de heer Erwin Moeyaert.

De Inspectie van Financiën telt in principe 61 inspecteurs van financiën. Deze worden volgens een bepaalde verdeelsleutel ter beschikking gesteld van de verschillende regeringen. Het kader is als volgt.

Federale Regering

35

Vlaamse Regering

11

Franse Gemeenschapsregering, Waalse Gewestregering en College van de Franse Gemeenschapscommissie

 

11

Brussels Hoofdstedelijk Gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

3

Duitstalige Gemeenschapsregering

1

 

Een aantal inspecteurs van financiën zijn actief in ministeriële kabinetten of beleidscellen, in de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie of zijn belast met een zgn. opdracht van algemeen belang. Deze worden allen aangerekend op het federale contingent.