Europese fondsen

In een aantal sectoren waar Europese subsidies worden toegekend in een systeem van zgn. ‘gedeeld beheer’ tussen de Europese Commissie en de Lidstaten oefenen zowel de federale staat als de Gewesten en Gemeenschappen, de bevoegdheden van de Lidstaat België uit. Dit is bv. zo voor het structuurbeleid en het landbouwbeleid,

In die gevallen zijn de Federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen dan ook verantwoordelijk voor de financiële controle met betrekking tot deze subsidies, zij volgen daarbij wel de regels opgesteld door de Europese instanties.

De Europese regels voorzien hier in de tussenkomst van een auditor, die onafhankelijk moet zijn van de instanties uit de lidstaten die instaan voor het beheer en de betaling. Deze auditor is belast met het opstellen van een betrouwbaarheidsverklaring voor de uitvoeringsrekeningen van elk programma (Structuurfondsen) of van elk begrotingsjaar (met betrekking tot de landbouw).

Al meer dan 10 jaar doen de politieke overheden in de sector van het structuurbeleid een beroep op de Inspectie van Financiën om deze externe auditfunctie uit te oefenen. Net zoals in de programmaperiode 2007-2013 is in de huidige programmaperiode 2014-2020 de Inspectie van Financiën ook aangesteld als “Auditautoriteit” voor de auditactiviteiten voor alle programma’s die medegefinancierd worden door de Europese Unie.

Zodoende zijn een achttal inspecteurs van financiën bij zowel de Federale overheid als de Gewesten en de Gemeenschappen deeltijds hiermee belast.

Hieronder vindt u per entiteit een lijst van de fondsen waarvoor voor de programmaperiode 2014-2020 de Inspectie van Financiën werd aangeduid als ‘Auditautoriteit’. Ook de contactgegevens van de betrokken inspecteurs van financiën worden vermeld.