De Inspectie van Financiën

Het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën is een overheidsdienst die controletaken uitvoert in verband met de wettelijkheid, de regelmatigheid, de budgettaire haalbaarheid en de opportuniteit van de overheidsuitgaven, en dit vanuit het oogpunt van efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid (de zgn. 3 E’s). Ook zijn wij betrokken bij de controle van de Europese structuurfondsen.

Wij zijn actief bij de Regeringen van zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten, vandaar ons zgn. interfederaal karakter.

De tussenkomst van de Inspectie van Financiën vindt doorgaans plaats vooraleer een maatregel wordt beslist, door middel van een kritische analyse van de voorgestelde maatregel, geconcretiseerd in een nota.

De Inspectie van Financiën is een relatief kleine structuur (een kader van 61 inspecteurs van financiën)  die haar rol kan spelen dankzij haar werkmethodes, de kwaliteit van de aangeworven inspecteurs, haar expertise en onafhankelijkheid.

De Inspectie van Financiën wil daarbij een onafhankelijk en integer interfederaal korps zijn dat continu streeft naar een kwalitatief hoogstaande, professionele adviesverlening, dit om de regeringen te helpen om de overheidsmiddelen doeltreffend, doelmatig en zuinig te besteden. Deze waarden werden ook opgenomen in een deontologische code.